Boards

Board of Directors
  position / title name
Chief Executive Officer (Representative Director) Shoji Mizuno
Senior Executive Vice President
(Representative Director)
Kazuaki Iwamoto
Senior Vice President Satoshi Fujino
Director Toru Iino
Yasuo Komatsu
Outside Director,
Member of the Audit & Supervisory Committee
Takashi Hongo
Yoshisaburo Mogi
Yasuhiko Watanabe
Honorary President
    Kiichi Horikoshi
Corporate Officers
  position / title name
Corporate Officer Shigeo Ishii
Hideyo Kashihara
Kouji Nishiwaki
Masao Hori
Hiroshi Horikoshi
Toshiyuki Mochizuki