Boards

Board of Directors
  position / title name
Chief Executive Officer (Representative Director) Shoji Mizuno
Senior Executive Vice President
(Representative Director)
Kazuaki Iwamoto
Senior Vice President Toru Iino
Satoshi Fujino
Director Yasuo Komatsu
Outside Director,
Member of the Audit & Supervisory Committee
Koji Kakinuma
Yoshisaburo Mogi
Yasuhiko Watanabe
Corporate Officers
  position / title name
Corporate Officer Shigeo Ishii
Hideyo Kashihara
Hiroshi shimizu
Kouji Nishiwaki
Masao Hori
Hiroshi Horikoshi
Toshiyuki Mochizuki